Automatická závlaha trávnika Postrekovač automatickej závlahy udržuje trávnik zelený aj pri najvyšších teplotách

Ako funguje závlaha trávnika?

Aj vy ste sa už zamysleli nad tým, ako fungujú automatické závlahové systémy pre krásny a zelený trávnik? Poďme sa spolu pozrieť na to, ako funguje a presvedčiť sa o tom, že možno nie je až taký zložitý, ako sa na prvý pohľad zdá.

Čo je Automatický závlahový systém?

Automatické závlahové systémy Hunter (AZS) pre záhrady, parky a športové plochy sú dnes veľmi rozšírené a úplne bežné aj v Slovenskej republike.

Medzi ich základné prednosti patrí:

 • dosiahnutie značné úspory vody vďaka rovnomerné a cielenej závlahe
 • minimalizácia odparovaniu vody pri zálievke v nočných alebo ranných hodinách
 • šetrnejší spôsob zálievky trávy a rastlín a lepšie využitie vody
 • automatická závislosť intenzity závlahy na zrážkach
 • rýchla návratnosť investičných nákladov
 • značná úspora času v porovnaní s ručným polievaním
 • ochrana systému pred odcudzením (systém je trvalo pod zemou)
 • nižšie poškodenie trávnikov (žiadne hadice sa nepovaľujú po záhrade)
 • veľmi jednoduchá obsluha závlahy
 • možnosť členenia závlahy do sekcií s rôznymi požiadavkami na závlahu
 • vytvorenie veľmi zaujímavého vizuálneho efektu a príjemnej mikroklímy
 • vyššie zhodnotenie pozemku

Čo tvorí závlahový systém Hunter?

Závlahový systém je tvorený uceleným súborom mnohých komponentov. Medzi základné prvky patria postrekovače rôznych typov a prevedení, podzemné plastové potrubné rozvody z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachty, ovládacie jednotky, dažďové senzory, filtračné zariadenia a celý rad ďalších regulačných armatúr a ostatného príslušenstva. Pokiaľ zdrojom vody nie je vodovod, potom je nevyhnutnou súčasťou závlahového systému i čerpadlo alebo čerpacia stanica.

Kvalitné výsuvné postrekovače s podzemným puzdrom a teleskopickým nadzemným výsuvníkom zaisťujú pri správnom návrhu takmer dokonalú ilúziu dažďa a veľmi vyrovnanú výdatnosť zálievky po celej ploche. V ponuke firmy HUNTER nájdete širokú škálu výsuvných postrekovačov rotačných, rozprašovacích s plastovým aj nerezovým výsuvníkom. Počty postrekovačov závlahových systémov na záhradách rodinných domov sa pohybujú rádovo v niekoľkých desiatkach, v parkoch alebo na golfových ihriskách to sú potom často stovky alebo aj tisíce. Pri správnom rozmiestnení postrekovačov, umožňujúcim ich vzájomné prekrývanie pri postreku, možno znížiť dobu zavlažovania celej plochy často len na niekoľko desiatok minút v jednom cykle.

Závlaha trávnikov postrekom sa veľmi často kombinuje s rôznymi formami mikrozávlahy, uplatňujúca sa predovšetkým u kríkovej výsadby, výsadby kvetín či závlahy záhonov. Táto kombinácia rôznych foriem závlahy je bežná, pretože každá plocha má špecifické nároky na množstvo a spôsob dodávania vody. Toto je tiež jedným z hlavných dôvodov, prečo je celá zavlažovaná plocha vždy rozdelená do niekoľkých menších častí (sekcií) s odlišnými nárokmi na závlahu.

Rozdelenie na jednotlivé sekcie umožní dodávku vždy len takého množstva vlahy, ktoré je tu potrebné. Nedochádza tak k zbytočnému plytvaniu a zo spotrebovanej vody je využitá doslova každá kvapka. Rozčlenenie zavlažovanej plochy na sekcie je nutné aj s ohľadom na výdatnosť zdroja, veľkosť čerpadla a dimenziu prívodného potrubia. Zavlažovanie celého pozemku naraz by teda nebolo výhodné a ani ekonomické.

Nezabudnuteľnou súčasťou každého AZS je automatické ovládanie. Závlaha prebieha úplne samočinne v pravidelne sa opakujúcich cykloch s rozdielnou požadovanou intenzitou, postupne vo všetkých častiach zavlažovaných plôch. Chod závlahy je riadený ovládacou jednotkou, ktorej aktivitu ovplyvňuje množstvo zrážok a doplnkovo tiež pôsobenie vetra. Ak nastane dážď alebo fúka ak je veľký vietor, priebeh zavlažovanie je dočasne blokovaný. K návratu do bežného prevádzkového režimu dôjde až po určitej dobe, kedy sa dažďové zrážky odparia a vietor ustane. Vďaka jednotlivým snímačom tak dochádza k prispôsobeniu prevádzky závlahového systému aktuálnemu počasiu. Závlahu je možné spustiť kedykoľvek aj manuálne. Obsluha ovládacej jednotky, zahŕňajúca naprogramovanie a možnosť občasného ručného spúšťania, je pre užívateľov spravidla veľmi jednoduchá.

Pre záhrady rodinných domov sa bežne používajú ovládacie jednotky Hunter pre 2,4,6,9,12 a 15 sekcií. Pre väčšie záhrady a parky možno použiť aj jednotky väčšie, rozšíriteľné napríklad až na 36 alebo 48 sekcií. Pre veľké mestské celky sa potom používajú systémy s centrálnym riadením napr. Hunter IMMS s niekoľkými stovkami či tisíckami sekcií. Použiť možno i rôzne dekodérové systémy.

Životnosť AZS závisí predovšetkým na správnom návrhu a inštalácii skúsenou firmou, na čistote vody a na zaistenie zazimovania a prvého jarného spúšťania. Potom môže byť až desiatky rokov.

Návrh závlahových systémov

Správny návrh zavlažovacieho systému je najdôležitejším predpokladom pre správnu funkciu každého závlahového systému. Ani tie najlepšie komponenty nezaistia dobrú závlahu, ak systém nie je dobre navrhnutý. Do vlastného návrhu závlahy sa teda radšej nepúšťajte sami, ale nechajte si poradiť od odborníkov.

V prvom rade je potrebné získať čo najviac informácií o zavlažovanom pozemku a o zdroji vody pre závlahu. Potom môžeme pristúpiť k samotnému návrhu. Ten robíme do plánu zavlažovaného pozemku, ktorý je v mierke a zodpovedá skutočnosti.

Najčastejšou chybou pri návrhu rozmiestnenia postrekovačov je nerešpektovanie zásady dostatočného prekrývania plôch susednými postrekovačmi. Vždy je potrebné dodržiavať základné pravidlo, aby vzdialenosť postrekovačov od seba sa rovnala ich dostreku, tým sa docieli maximálna rovnomernosť závlahy. Pri rozmiestňovaní postrekovačov na zavlažovaný pozemok umiestňujeme postrekovače najskôr do rohov pozemku, následne pozdĺž strán a nakoniec, ak je potrebné, do stredu pozemku. Ak sú na pozemku prekážky, umiestňujeme postrekovače od prekážok na vzdialenosť minimálne polovice ich dostreku. Existujú tri základné spony postrekovačov, ktoré pri návrhu podľa možností využívame - trojuholníkový a štvorcový a líniový.

Výber typov postrekovačov a trysiek sa odvíja od dĺžky dostreku postrekovače a od vlastností zavlažovanej plochy. Na menšie plochy, do 5,5 m dostrek, navrhujeme rozprašovacie postrekovače, na väčšie plochy postrekovače rotačné. Postrekovače s rotačnou hlavicou MP ROTATOR sú vďaka svojmu jemnému lúču a nižšej zrážkovej výške vhodné na svahovitý terén. Ďalšou výhodou je, že ich jemný lúč vody nepoškodzuje voľne stojace stromy a kríky.

Po rozmiestnení postrekovačov na ploche sa musí vykonať návrh rozdelenia rovnakých alebo porovnateľných typov postrekovačov do sekcií. Spotreba vody na sekciu sa zistí súčtom prietokov jednotlivými tryskami. Všetky sekcie by mali mať rovnakú alebo podobnú spotrebu vody, zvlášť to platí u systému s čerpadlom.

Každá sekcia má na začiatku svoj uzáver s elektrickým ovládaním - elektromagnetický ventil. Elektromagnetické ventily dvoch až štyroch najbližších sekcií sa zoskupujú do ventilových šácht v blízkosti týchto sekcií, ušetrí sa tak veľa metrov potrubia a výkopov. Šachtice sa umiestňujú priamo do trávnika alebo do mulčovacej kôry. Šachtice by nemali byť umiestnené na najnižších miestach pozemku, hrozilo by ich časté zaplavenie.

Navrhovaná dĺžka a dimenzie potrubia musia zabezpečovať, vzhľadom na vzniknuté straty a na kapacitu zdroja, dostatočný tlak pre prevádzku aj na tom najvzdialenejšom postrekovači. Správnosť návrhu je preto vždy potrebné overiť výpočtom.

Dôležité je nájsť vhodné miesto pre umiestnenie ovládacej jednotky, zvyčajne to býva garáž alebo záhradný domček. Ovládacia jednotka je pomocou káblov CYKY prepojená s jednotlivými elektromagnetickými ventilmi, hlavným elektromagnetickým ventilom v hlavnej zostave a so senzorom. Senzor by mal byť umiestnený na voľnom priestranstve, kde bude priamo vystavený poveternostným vplyvom.

Ak ste majiteľ záhrady rodinného domu a máte záujem o spracovanie návrhu závlahového systému, kontaktujte nás, a my Vám zdarma vypracujeme cenovú ponuku.